دبیرستان پسرانه دانشگاه هرمزگان
 
En ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مسعود مهرانی مدیر دبیرستان فوق لیسانس
2 عبداله کرامتی معاون آموزشی لیسانس
3 عباس قاسمی گوربندی معاون پرورشی لیسانس
4 مطهره سام نژاد معاون اجرایی لیسانس
5 طیبه ملائی بجگان معاون فناوری لیسانس